V Liga Przyrodnicza – zaczynamy zapisy!

Regulamin konkursu V Wojewódzka Liga Przyrodnicza – „Ekologia morza”

Postanowienia ogólne
Regulamin określa zasady uczestnictwa i sposób przeprowadzenia konkursu

 

V Wojewódzka Liga Przyrodnicza –„Ekologia morza”.
Organizatorem konkursu jest stowarzyszenie In gremio reprezentowane przez Pierwsze Społeczne Liceum Ogólnokształcące Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Gdyni.
Autorem konkursu jest zespół nauczycieli przyrodników stowarzyszenia In gremio oraz zespół pracowników naukowych zakładu Ekologii Morza Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie pod kierunkiem

prof. dr hab. Jana Marcina Węsławskiego

Poprzednie cztery edycje Wojewódzkiej Ligi Przyrodniczej zostały wpisane do kalendarza konkursów Pomorskiego Kuratora Oświaty.
Wszelkie informacje dotyczące konkursu będą  udostępnione na oficjalnej stronie pod adresem: www.liga.gla.edu.pl

 Konkurs składa się z trzech etapów :

I etap – rozwiązanie testu online przygotowanego przez pracowników zakładu Ekologii Morza IOPAN

II etap  i III etap – zastosowanie wiedzy w praktyce i prezentacja posiadanych umiejętności, który odbędzie się w laboratoriach IOPAN oraz na stanowiskach  na plaży miejskiej w Sopocie.

Cele konkursu
Celem konkursu jest wzbudzanie i rozwijanie wśród młodzieży  zainteresowań problematyką dotyczącą funkcjonowania ekosystemów morskich oraz ich zagrożeń.
Wzbudzanie w uczniach aktywności badawczej.
Doskonalenie umiejętności obserwacji, analizowania i wnioskowania.
Rozwijanie uzdolnień oraz podnoszenie poziomu wiedzy.
Podnoszenie umiejętności pracy zespołowej i wspólnego rozwiązywania problemów.

 

Adresaci konkursu
Konkurs jest adresowany do uczniów klas VII szkół podstawowych oraz  szkół gimnazjalnych województwa pomorskiego.

Jury konkursu

prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski Zakład Ekologii Morza IOPAN

dr Lech Kotwicki – Zakład Ekologii Morza IOPAN

 Terminarz i forma konkursu
Konkurs ma charakter etapowy: I etap 17 maja 2018 , II i III etap 26 maja 2018 r.

 

Finał konkursu czyli II i III etap odbędą się podczas Pikniku Naukowego Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie.

Zgłoszenia do konkursu dokonuje jeden nauczyciel szkoły (koordynator).
Szkołę do konkursu można zgłaszać w terminie od 4 kwietnia do 7 maja  2018 r. za pośrednictwem strony Internetowej www.liga.gla.edu.pl poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
System testu online  będzie czynny w dniu eliminacyjnym  od godziny 9:00 do 10:00. Logowanie uczniów do systemu nastąpi za pośrednictwem loginów i haseł przekazanych koordynatorowi szkoły. W I etapie może brać udział tyle osób, ile stanowisk komputerowych jest w stanie zapewnić szkoła. Wszyscy uczniowie muszą być pilnowani przez szkolnego koordynatora, którego zadaniem będzie dopilnowanie samodzielnej pracy ucznia oraz zabezpieczenie przed korzystaniem z wyszukiwarek internetowych.
II etap i III finałowy etap konkursu polegać będzie na sprawdzeniu praktycznym wiadomości i umiejętności uczniów. Będzie to etap pracy zespołowej , w grupach 3-4 osobowych, uczestnicy zostaną dobrani tak aby nie reprezentowali tej samej szkoły.
Każdy uczestnik otrzymuje dyplom uczestnictwa.
Wszyscy szkolni koordynatorzy konkursów otrzymują podziękowania oraz dyplomy i puchary dla szkoły.
Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe w kategorii indywidualnej – uzyskanie najwyższej punktacji w ciągu trzech etapów konkursu oraz kategorii zespołowej – wynik III etapu.
Wręczenie nagród odbędzie się po zakończeniu etapu III w siedzibie IOPAN w Sopocie.

Kontakty konkursowe
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy na adres: liga@gla.edu.pl.
Za część organizacyjną konkursu odpowiada Lucyna Bernardelli

(numer telefonu: 885 783 785 mail bernardelli@razem.pl)

Za część organizacyjną etapu I – test online odpowiada Jakub Ubych

 (numer telefonu  605 456 783 mail ubych@razem.pl).

W imieniu szkoły może kontaktować się wyłącznie koordynator szkoły.

 

 

Podsumowanie
Organizator nie pokrywa kosztów poniesionych przez uczestników konkursu zarówno dotyczących przygotowań jak i związanych z kosztami przejazdu na finał.
Dokumentacja konkursu  będzie dostępna  do wglądu w siedzibie organizatora.

81-331 Gdynia, ul. Pomorska 39/41
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niniejszego Konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883).

Zakres tematyczny konkursu

 1. Różnorodność biologiczna morza.
 2. Powstanie morza Bałtyckiego.
 3. Zasolenie Bałtyku.
 4. Eutrofizacja Bałtyku.
 5. Ruchy wody morskiej i ich przyczyny.
 6. Plankton Bałtyku.
 7. Bezkręgowce Bałtyku.
 8. Ryby Bałtyku.
 9. Ssaki żyjące w Bałtyku.
 10. Ptaki morskie na Bałtyku.
 11. Gatunki obce na Bałtyku.
 12. Złoża naturalne pod dnem Bałtyku.
 13. Kamienie polskich plaży.
 14. Rośliny w Bałtyku.

Literatura

Jan Marcin Węsławski „Mój Bałtyk”